Projekt “Nowe życie w trzeźwości”.

W Hostelu dla osób uzależnionych  26-639 Kielce ul. Malików 150b jest realizowany projekt pod nazwą własną   Nowe życie w trzeźwości.

Projekt jest realizowany w terminie 02.01.2023 – 31.12.2023 w ramach umowy nr 78/MK/B/DLiC/2023 zawartą w dniu 02.01.2023 pomiędzy Skarbem Państwa Krajowym  Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 52/54 a w Stowarzyszeniem Monar W Warszawie, ul. Nowolipki 9b, o dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą Zadanie V: Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od środków psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych do kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 6, z zapewnieniem opieki nad dziećmi.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Dodaj komentarz